Pages Navigation Menu

Køb på auktion

1. Vurderingsprisen er den forventede hammerslagspris.
Afhængigt af interessen for den pågældende vare kan den endelige hammerslagspris blive højere eller lavere.
Købesummen er hammerslagsprisen med tillæg af 30% i auktionsomkostninger.
Der kan betales med Dankort eller kontanter.

2. De genstande, der sælges, modtages af den højestbydende i den stand, hvori de forefindes ved hammerslaget, og henligger fra den tid for købers regning og risiko i enhver henseende.
Katalogisering er foretaget efter bedste overbevisning.
Der tages forbehold for forkert vægt-, mål-, navne- og alderangivelse.

3. Tvist om højeste bud afgøres ved nyt opråb.
Mindste bud og overbuds størrelse beror på auktionarius.

4. Den, der køber til en anden, hæfter som selvskyldnerkauktionist. Køber flere i forening, hæfter de solidarisk. De der indestår for andre, hæfter som selvskyldnerkauktionister.

5. Enhver bydende er pligtig til på anfordring under eller efter auktionen at betale kontant, stille den sikkerhed, der forlanges, eller udlevere de købte effekter. I sidste tilfælde er den bydende pligtig til at tilsvare det ved nyt bortsalg ved auktion fremkomne tab, uden at have adgang til det mulige overskud.
Køberen erholder ikke i noget tilfælde ejendomsretten over effekterne inden købesummen er betalt.

6. Udebliver betalingen over den aftalte tid, er køberen pligtig at betale rente på 2% pr. måned fra auktionsdagen, at godtgøre samtlige inkassoomkostninger samt for budsum med tillæg af renter og omkostninger at være underkastet udpantning efter reglerne i lov om rettens pleje.

7. Samtlige effekter bortsælges helt uden ansvar for den tilsynsførende auktionsleder, der udelukkende er til stede for at tilse, at auktionen gennemføres i overensstemmelse med gældende lov om afholdelse af offentlig auktion.

8. Kunstnerafgift til Copy-Dan CD. Ifølge ophavsretlovens § 25a skal der opkræves 5% i følgeretsvederlag kunstnerafgift af hammerslagsprisen med tillæg af auktionsomkostninger på 24%, på værker af alle nyere danske og visse udenlandske kunstnere. Disse værker er mærket CD for Copy-Dan udfor katalognummeret. Følgerretsvederlaget opkræves af Odense Auktionerne på vegne af kunstnerens organisation Copy-Dan afgift, såfremt det enkelte kunstværk koster under 1670 kr. i hammerslagspris.